[1]
G. Kranidiotis, A. Angelidi, E. Sevdalis, T.-N. Telios, A. Gougoutsi, and A. Melidonis, “Acute steatohepatitis, due to extreme metabolic dysregulation, as the first presentation of non-alcoholic fatty liver disease”, Clin Pract, vol. 3, no. 2, p. e17, May 2013.